سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

کارگروه قطعه سازی و ماشین سازی

*****