سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

حمایت از ایده های نو

- برگزاری اولین رویداد تخصصی فرش آپ در راستای حمایت سرای نوآوری فرش ماشینی از ایده ها نو

- رونمایی از برگزاری دومین رویداد تخصصی فرش آپ در آذرماه 1401 در ششمین همایش ملی صنعت ماشینی فرش کشور

و در راستای تحقق برنامه سرای نوآوری فرش ماشینی در حمایت از ایده ها نو