سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

آزمایشگاه تخصصی فرش ماشینی

این آزمایشگاه تنها آزمایشگاه تخصصی فرش ماشینی در بین آزمایشگاههای دانشگاههای دولتی و آزاد سراسر کشور و

از معدود آزمایشگاههای دانشگاهی است که مجوز آزمایشگاته آکرودیته (آزمایشگاه همکار استاندارد) دارد.

این آزمایشگاه درحال حاضر به ارائه خدمات به کارخانجات فرش ماشینی مشغول است

تجهیزات آزمایشگاه

لیست خدمات آزمایشگاهی

آزمون ویژگیهای فرش ماشینی (استاندارد ملی 10753)

برچسب گذاری فرش ماشینی استاندارد ملی: 1360

الیاف مورد مصرف در فرش های ماشینی